Martyna Siwek Yoga

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w przedsiębiorstwie Martyny Siwek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: MARTYNA SIWEK YOGA

Stawiając sobie za cel priorytetową ochronę danych osobowych sporządziliśmy niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej również: Polityką, w celu informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO) oraz z uwzględnieniem innych odpowiednich przepisów prawa znajdujących zastosowanie w specyfice działalności firmy, takich jak w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których MARTYNA SIWEK YOGA jest administratorem danych osobowych. 

  1. Informacje ogólne 

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych. MARTYNA SIWEK YOGA przetwarza dane osobowe w różnych celach. Stosownie do celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, sposoby ich zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i okresy przechowywania.

Administratorem danych osobowych jest Martyna Siwek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MARTYNA SIWEK YOGA, NIP: 8992895486, REGON: 388423240, ul. Dożynkowa nr 46, lok. 9, 52-311 Wrocław. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: martynasiwekyoga@gmail.com lub pod numerem telefonu: 503811394. 

  1. Przetwarzanie danych osobowych 

Osoby fizyczne korzystające z usług świadczonych przez MARTYNA SIWEK YOGA drogą elektroniczną i odwiedzające stronę internetową https://martynasiwekyoga.pl mają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. MARTYNA SIWEK YOGA ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do koniecznego minimum (zgodnie z zasadą minimalizacji). Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów MARTYNA SIWEK YOGA (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych). Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

Dopóki Państwo jesteście z MARTYNA SIWEK YOGA, Państwa dane są przez nas przetwarzane. W razie usunięcia konta, Państwa dane będą przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń. 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy zawartych z MARTYNA SIWEK YOGA umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz administratora, podmiotom realizującym kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz administratora, pozostałym podwykonawcom administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, a także organom nadzorującym przestrzeganie prawa i innym organom administracji publicznej oraz pracownikom administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownego upoważnienia, ponoszących odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. MARTYNA SIWEK YOGA nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, aniżeli wyraźnie upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

Na potrzeby świadczenia usług MARTYNA SIWEK YOGA pozyskuje następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, dane w zakresie składanych zamówień. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na:

– dobrowolnej, konkretnej, świadomej oraz jednoznacznej zgodzie,

– konieczności podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,

– konieczności wykonania zawartej umowy,

– obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

Akceptując treść niniejszej Polityki, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w ww. celach. 

  1. Pliki cookies

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez MARTYNA SIWEK YOGA plików cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.


Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzają Państwo różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


MARTYNA SIWEK YOGA używa ciasteczek w różnych celach: aby strony i aplikacje działały szybciej oraz były łatwiejsze w użyciu i lepiej dopasowywały treści i reklamy do Państwa oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron oraz aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób MARTYNA SIWEK YOGA nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

MARTYNA SIWEK YOGA wskazuje, że mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. 

  1. Pozostałe 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, MARTYNA SIWEK YOGA prosi o przesłanie maila na adres martynasiwekyoga@gmail.com lub kontakt pod numerem telefonu: 503811394. 

Na wszelkie otrzymane pytania i zgłoszone zastrzeżenia bądź wątpliwości udzielimy odpowiedzi.